Wat kunnen we voor jou doen?

In onze regio IJssel-Vecht werken we nauw samen met heel veel scholen. Samen voorkomen we dat jongeren zonder startkwalificatie van school gaan

Jongeren zonder startkwalificatie hebben namelijk meer moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en lopen een groter risico om bij criminele activiteiten betrokken te raken. Ze hebben ook hogere zorgkosten. Schooluitval en voortijdig schoolverlaten zijn dan ook een nadeel voor de jongere zelf. Maar ook voor de samenleving. Hoe voorkomen we samen dat leerlingen zonder onderwijs thuis komen te zitten? Lees meer over:

Van leerplicht naar leerrecht

Bescherming van het recht op onderwijs vraagt om samenwerking tussen gemeente, ouders, onderwijs, jongerenwerk, zorg en – als de jongeren eraan toe zijn – met de partners op de arbeidsmarkt. Die samenwerking is gericht op kansen vinden, kansen bieden en samen sterk staan. Dat verdienen de jongeren in onze regio. Zo gaan we van leerplicht naar leerrecht. We beschermen samen het recht op ontwikkeling en we benutten we het (arbeids)potentieel van onze jongeren.

Hulp nodig?

Wil je eens sparren met ons over het stimuleren van schoolaanwezigheid, over een leerling die niet weet waar zijn of haar mogelijkheden liggen of heb je gewoonweg hulp nodig?
Neem contact op met onze contactpersoon in de gemeente waar jouw school is gevestigd.

Ons uitgangspunt is dat iedere jongere op school zit, een baan heeft of een traject volgt gericht op leren en werken. Daarbij staat het behalen van een startkwalificatie en het optimaal benutten van het potentieel van de jongere voorop.

Scholen Agenda

Training systeemgericht benaderen van schoolverzuim

3 jan 2022

Training systeemgericht benaderen van schoolverzuim Trainer Ramona Meza Interactieve circulaire training met aandacht voor de integratie van kennis,…

Event details

Webinar hoogbegaafdheid bij jonge kinderen

2 feb 2022

Wat te doen bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong? o.l.v. expertisecentrum hoogbegaafdheid Windesheim Woensdag 2-2-2022 van 14.00 tot 15.15!…

Event details

Wat doe je tegen voortijdig schoolverlaten?

Als school is het belangrijk om een goede werkrelatie op te bouwen met de leerling. Hoe kun je zo goed mogelijk aansluiten bij de leerstijl van de leerling? En hoe hanteer je duidelijke regels, normen en verwachtingen voor gewenst gedrag van leerlingen? Daarnaast is een helder beleid over schoolaanwezigheid en -afwezigheid belangrijk. Zorg ervoor dat je weet waarom leerlingen afwezig zijn, dat jongeren direct worden aangesproken en er duidelijke acties zijn.

Neem tijdig contact op bij langdurig afwezigheid

Neem tijdig contact op met ons op als een leerling vaak afwezig is. We hebben met scholen in de regio hierover gezamenlijk afspraken gemaakt. In het protocol Schoolafwezigheid & Thuiszittende leerling staan deze afspraken beschreven. Juist voor langdurig afwezige leerlingen, ziek of om onbekende redenen, is snel handelen gewenst. Alleen zo blijft een jongere gezien en kunnen we samen de jongere optimaal ondersteunen.

FAQ

Tot wanneer moet een jongere naar school?

Jongeren van 5 tot 23 jaar moeten naar school tot zij een startkwalificatie hebben gehaald. Dat is een havo-, vwo- of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. De overheid handhaaft door uitvoering van de leerplicht en kwalificatieplicht voor jongeren tussen de 5 tot en met 17 jaar.

Kan ik toestemming geven aan ouders hun kinderen eerder van school te halen voor een vakantie?

Nee, dat kan niet. Als een kind zonder vrijstelling buiten de schoolvakanties om (met ouders) op vakantie gaat, dan heet dat luxe verzuim. Scholen en instellingen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Je kunt wel een vrijstelling krijgen. Ouders of voogden moeten dan aantonen dat ze alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te kunnen. Dat vanwege de aard van hun beroep.

Wanneer moet ik afwezigheid melden?

Er zijn verschillende soorten verzuim. Welk verzuim wanneer, in welke situatie je kan melden staat op de website van DUO. Daar is ook een verzuimhulp te vinden die binnen 1 minuut aangeeft hoe je kan melden. In het protocol Schoolafwezigheid & Thuiszittende leerling wordt ook uitgelegd hoe we in de regio IJssel-Vecht omgaan met afwezigheid op school. De rol van de school, de ondersteuningsstructuur op school en de leerplichtambtenaar staan hierin duidelijk beschreven.

Corona en verzuimmelden hoe zit dat ook al weer?

Wanneer kinderen niet deelnemen aan het voor hen georganiseerde onderwijs, zonder geldige reden, is de school verplicht om verzuim te melden. Dit geldt zowel voor fysiek als online onderwijs.

Blijft een kind thuis vanwege corona-gerelateerde gezondheidsklachten of thuisquarantaine, dan hoeft de school hier géén verzuimmelding van te doen. Bekijk samen met de ouders of afstandsonderwijs mogelijk is. Als het kind vervolgens niet deelneemt aan dit aangeboden online onderwijs, moet de school hier wel een verzuimmelding van doen.

Welke vrijstelling kan wanneer?

De Leerplichtwet kent twee vrijstellingen: de vrijstelling van de inschrijvingsplicht en de vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Hoe komt een vrijstelling tot stand en wat wordt er van betrokkenen verwacht? Het document Vrijstellingen Leerplichtwet dat je hieronder kunt downloaden geeft duidelijkheid.
9_IGD 20-0271 Vrijstelling_V4.pdf (ingrado.nl)
9_IGD 20-0271 Notitie artikel 5_V4.pdf (ingrado.nl)

Jullie zijn een Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Wat houdt dat in?

• Een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben.
• Benaderen en zorgen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan.
• Het opstellen van een regionaal programma samen met scholen, instellingen en organisaties voor de periode van vier jaar, met daarin maatregelen voor het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
• Het monitoren van jongeren met een getuigschrift van het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs, dan wel een diploma van een entree opleiding. Een entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.
• Het maken van afspraken met partners over begeleiding en ondersteuning naar opleiding, (leer)werk of dagbesteding.

Wil je een situatie van een jongere op jouw school eens vrijblijvend bespreken, neem dan contact met ons op.

Belangrijke documenten en informatie

NieuwsNieuwsNieuws