Project 2.3 Netwerk Aansluiting Arbeidsmarkt

Doelstelling: Het verminderen van VSV en het verbeteren van de (arbeidsmarkt)positie van Jongeren in een kwetsbare (arbeidsmarkt)positie door het versterken en optimaliseren van het netwerk tussen onderwijs, overheid (, zorg) en arbeidsmarkt met als uiteindelijke doel dat geen enkele jongere tussen wal en schip raakt. 

Projectleider: Antje van Slooten

Het netwerk

In de arbeidsmarktregio Zwolle werken scholen en gemeenten samen aan een sluitend netwerk voor Jongeren In een Kwetsbare Positie. De jongeren zijn doorgaans niet zelfredzaam, waardoor extra begeleiding noodzakelijk is om ze op een passende plek te krijgen binnen onderwijs, arbeid of dagbesteding. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan nog effectiever ingericht worden. Het betreft hier de overgang van pro/vso/Entree/BBL/vmbo-BB en uitvallers uit het mbo.

Binnen het netwerk Aansluiting arbeidsmarkt houden we jongeren gezamenlijk in beeld, bieden we continuïteit in de begeleiding en versterken en inspireren we elkaar om (kwalificerende) nazorgtrajecten te kunnen bieden.

Meer informatie neem contact op met Antje van Slooten

Het volgsysteem Intergrip

De organisatie van het sluitend netwerk ligt bij het RMC. Van hieruit wordt gezamenlijk beleid bepaald samen met alle betrokken ketenpartners van onderwijs (PrO, VSO en (V)MBO) en gemeente (Werk & Inkomen (W&I) en de Dienst uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)). Met GRIP JIKP levert Intergrip een effectief instrument en uitgebreide kennis om het specifieke proces rondom deze jongeren daadkrachtig te ondersteunen. Vanuit GRIP JIKP start de samenwerking om alle jongeren naar een passende plek te begeleiden en zorgen we voor dat geen enkele jongere buiten beeld raakt.

Handleidingen

Rol Arbeid

Rol Dagbesteding

Rol Leerplicht/RMC

Voor de video’s hieronder, heeft u een inlogcode nodig. Vraag deze op bij Antje van Slooten.

Toolkit netwerkbijeenkomst

In de regionale bijeenkomst NAA van 6 november 2023 zijn een aantal workshops gegeven. Hieronder vind je meer informatie en de presentaties van deze workshops.

DE Plenaire sessies

Luuk de Boer, Programmamanager Inclusie bij arbeidsmarkt Regio Zwolle

Patrick Hallink, Landelijk kwartiermaker arbeidstoeleiding pro-vso

Warme Overstap on Tour

Jannette Klaver, projectleider Warme overstap en Antje van Slooten, projectleider NAA

Met elkaar in gesprek over hoe het netwerk voor jongeren op dit moment werkt. Wat gaat goed en hoe organiseren we een optimale begeleiding en ondersteuning voor de pro/vso jongere die naar de arbeidsmarkt overstappen?

Pro, vso jongeren nog inburgeren, hoe dan?

Bastiaan Stuitert, gemeente Zwolle team Ipa.

18 jaar en nog inburgeringsplichtig zijn maakt de overstap naar werk of dagbesteding niet altijd gemakkelijk. Waar moet een jongere rekening mee houden en wat is de regelgeving? Wat is de doelgroep, de mogelijke routes om in te burgeren, het aanbod en wie de begeleiding biedt aan jongeren? Team Inburgering Participatie en Arbeid (IPA) van Zwolle nam ons mee in deze sessie op zoek naar antwoorden.

De ontwikkeling van een Jongerenhub

Joost van der Weide Lector sociale innovatie

Joost van der Weide, is sinds 2023 lector sociale Innovatie en gaf deze werksessie. Met de meeste jongeren in de regio in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar gaat het goed. Zij werken of zitten op school en weten prima de weg naar werk of onderwijs te vinden, dat geldt echter niet voor iedereen. Er is daarom regionaal afgesproken om te komen tot een jongerenhub en een triagescript voor communicatie en begeleiding van jongeren in de regio. Met een jongerenhub creëren we één ingang (digitaal, hybride en/of fysiek) waar alle jongeren terecht kunnen met hun vraagstukken over werk, scholing en ontwikkeling. Hoe kan de jongerenhub de begeleiding en nazorg van jongeren door onderwijs en gemeenten versterken?

Inclusiepact, wat is het en wat kan ik er mee?

Marian Bonhof, projectleider inclusiepact en Jojanne Lageveen, netwerkcoördinator Pro-vso arbeidsmarkt

Op 13 december 2022 is het inclusiepact ‘Van onderwijs naar werk voor jongeren in het vso en pro Regio Zwolle’ ondertekend.

In deze workshop kreeg je een toelichting op de activiteiten binnen dit inclusiepact. En welke kansen hier mogelijk voor jou organisatie in kunnen ontstaan. Tijdens deze workshop is input gevraagd om mee te nemen in de verkenningen voor dit pact.

NieuwsNieuwsNieuws