Verzuimproblematiek beter bekijken

Er moet meer aandacht komen voor de analyse van verzuim in de registraties en het is belangrijk om ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim in samenhang te bekijken. Ook kan de samenwerking tussen scholen en leerplicht en Jeugdgezondheidszorg verbeteren. Dit blijkt uit onderzoek van KBA Nijmegen.

In het primair onderwijs is bij circa drie procent van de leerlingen en in het voortgezet onderwijs bij circa elf procent sprake van zorgwekkend ziekteverzuim. Leerplichtambtenaren en jeugdartsen/-verpleegkundigen hebben die patronen niet altijd even goed op hun netvlies.

‘Dat we geen goed beeld hebben van ziekteverzuim en licht ongeoorloofd verzuim, is eigenlijk raar’, vindt René Halberstadt, projectleider van Ingrado. ‘Van excessief ongeoorloofd verzuim, dus meer dan zestien uur ongeoorloofd verzuim in een periode van vier aaneengesloten schoolweken, weten we het wel. Maar van de frequentie en duur van ziekteverzuim en kort ongeoorloofd verzuim op landelijk niveau wisten we niets. Dit onderzoek laat die blinde vlek goed zien.’ Halberstadt sluit zich wat dat betreft aan bij de conclusie van het onderzoeksrapport dat een succesvolle aanpak van (ziekte)verzuim inzet vraagt van zowel het onderwijs als van leerplicht en Jeugdgezondheidszorg. Zo adviseren de KBA-onderzoekers om concretere afspraken te maken met scholen over afstemming en samenwerking, en ervoor te zorgen dat scholen de leerplichtambtenaar en jeugdarts kennen en weten hoe en wanneer ze deze partners moeten benaderen. Halberstadt ziet ook een rol in het betrekken van ouders bij geoorloofd (ook medisch) verzuim. ‘We zijn geneigd om als professionals naar elkaar te kijken en de bron te vergeten. De aanpak van ziekteverzuim kan niet zonder medewerking van de ouders.’

Onderzoeksbureau KBA Nijmegen bracht in opdracht van het ministerie van VWS de aard en omvang van het ziekteverzuim in het primair en voortgezet onderwijs in tien regio’s in kaart. De regio’s vormen samen een representatieve afspiegeling van stedelijk en landelijk gebied. Het onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen van groep 3 en groep 7 in het basisonderwijs en het derde leerjaar in het voortgezet onderwijs. Ook in het voortgezet speciaal onderwijs is onderzoek gedaan.

De visie op schoolaanwezigheid is te downloaden via https://www.samen14.nl/documenten+niet+zichtbaar/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1864197