Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) stopt per 30 september

Met ingang van 30 september 2022 stopt de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA,) de voorziening waarmee scholen en gemeenten gegevens over leerlingen die de overstap maken van het vmbo, pro, vso en vavo naar het mbo kunnen uitwisselen. Het ministerie van OCW heeft, in samenspraak met de VNG, MBO-Raad, VO-Raad en Ingrado, hiertoe op 30 juni jl. besloten, op basis van onderzoek door KBA Nijmegen. De wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens van leerlingen die de overstap maken van vo naar mbo blijft wel bestaan.

VVA stopt na onderzoek
De VVA had tot doel jongeren in de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo in beeld te houden. In de praktijk blijkt de VVA te weinig aan dit doel te kunnen beantwoorden en sluit de voorziening in onvoldoende mate aan op de behoeften van de gebruikers. Om te kunnen besluiten over de toekomst van de VVA heeft het ministerie van OCW in maart van dit jaar de opdracht gegeven aan KBA Nijmegen om de werking en het gebruik van de VVA te onderzoeken en op basis hiervan aanbevelingen te doen voor de toekomst van VVA.
Op basis van dit onderzoek heeft OCW in samenspraak met de Stuurgroep, ondanks de inzet van alle betrokkenen en gebruikers, het besluit genomen om de VVA met ingang van 30 september te staken met behoud van de wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens van leerlingen die overstap maken van het vmbo naar het mbo. De Stuurgroep beseft dat er veel werk is verzet om VVA tot een succes te maken, maar vindt geen houvast in het onderzoeksrapport van KBA om door te gaan met de voorziening.
Het rapport ‘Onderzoek naar de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’ kunt u hier downloaden

Wat betekent het stoppen van de VVA voor scholen en gemeenten?
Het besluit van de stuurgroep betekent:

Veel gestelde vragen

Klik hier om de Veelgestelde vragen en antwoorden in te zien

Over VVA:
De gegevensuitwisseling over potentiële mbo-leerlingen vindt plaats via de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). Deze ICT-voorziening is ontwikkeld in opdracht van de VO-raad, de MBO Raad, de VNG, door respectievelijk Kennisnet (koppelpunt vo), Coöperatie MBO voorzieningen (koppelpunt mbo) en het Inlichtingenbureau (koppelpunt gemeenten), in afstemming met het ministerie van OCW.