Als uw kind (tijdelijk) niet naar school kan

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school om zich voor te bereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma vwo, havo of mbo (niveau 2 of hoger). Op grond van artikel 2 lid 1 Lpw moeten de ouders of verzorgers ervoor zorgen dat een kind staat ingeschreven op een school en deze school geregeld bezoekt.

Soms kan uw kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Uw kind hoeft dan niet naar school. In de basis zijn er twee vrijstellingen:

  1. Vrijstelling van geregeld schoolbezoek (artikel 11 van de leerplichtwet)

  2. Vrijstelling van de inschrijvingsplicht (artikel 5 van de leerplichtwet)

Waar en hoe u de vrijstelling aanvraagt, is afhankelijk van de situatie. Het beste kunt u met ons contact opnemen en uw situatie bespreken.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Minder lesuren voor kleuters

Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar. Dit vraagt u aan bij de directeur van de school.

Met goede reden niet naar school

Er zijn momenten dat uw kind niet naar school hoeft te gaan. Dit heet ‘geoorloofd schoolverzuim’. 

Vraag hiervoor vrijstelling aan bij de directeur van de school.

buiten schoolVakanties op vakantie

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

vrijstelling van inschrijving

Er zijn verschillende vrijstellingen mogelijk:

Vrijstelling van inschrijving

Soms kunt u vrijstelling aanvragen. Dit moet u vóór 1 juli doen, bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar werkt voor de gemeente. Hij controleert of kinderen naar school gaan. De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar.

Artikel 5 onder a b of c en artikel 5a Leerplichtwet 1969

Vervangende /deels leerplicht

Als een jongere 14 jaar of ouder is en geen volledig dagonderwijs kan volgen, kunt u voor de jongere vervangende leerplicht aanvragen. Dit betekent dat naast het onderwijs ook een praktijk of werkcomponent is opgenomen in het (onderwijs)programma. Deze vrijstelling vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar.

Artikel 3a en 3b Leerplichtwet 1969

Op andere wijze onderwijs volgen

In bijzondere omstandigheden kunt u vrijstelling aanvragen als u kan dat uw kind op een andere wijze voldoende onderwijs krijgt.

Artikel 15 Leerplichtwet 1969

Minder lesuren kleuters

Als uw kind 5 jaar wordt moet het naar school. Soms is een volledige schoolweek nog te veel voor een kind. Uw kind mag dan 5 uur in de week thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 is. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij het hoofd van de school. Dit is meestal de directeur.

Heeft uw kind meer rust nodig? Dan kunt u nog 5 extra uren vrij aanvragen. Dit mag tot uw kind 6 jaar is. Vraag hiervoor toestemming aan de directeur van de school. In totaal mag het niet meer dan 10 uur per week zijn.

Met goede reden niet naar school

Er zijn situaties waardoor een kind (tijdelijk) niet naar school kan, bijvoorbeeld bij ziekte of psychische klachten. Het is belangrijk dat ouders de school hierover tijdig informeren. De school registreert dit als ‘geoorloofd verzuim’. Als de school zich zorgen maakt over de langdurig afwezigheid van een leerling, bespreekt de school dit eerst in de interne zorgstructuur. Een leerplichtambtenaar en een schoolarts kan hierbij aansluiten om samen met de ouders, een passende oplossing te vinden, zodat het onderwijs zoveel mogelijk door kan gaan. Ook kunnen we de gemeente of andere hulpverlening inschakelen voor ondersteuning.

Andere voorbeelden van geoorloofd afwezig zijn van school zijn:

Belangrijk is dat u de schooldirecteur op tijd meldt dat uw kind ziek is. Vraag vooraf aan de directeur toestemming om vrij te zijn voor een feestdag, huwelijk, begrafenis of andere zwaarwegende redenen. De directeur beslist bij niet langer dan 10 dagen vrij. Langer dan 10 dagen, dan moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.

Vakantie en wereldreis

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

  • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
    met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
  • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent (‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’).

In dat geval kunt  8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat, toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties bij de directeur van de school. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen, 1 keer in een schooljaar.

Bij het verzoek aan de directeur moet een een verklaring van de werkgever of het bedrijf indienen. Een voorbeeld verklaring vind u hier: Verklaring werkgever

Andere voorwaarden
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
  • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
  • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht

Als uw kind 5 jaar is, moet uw kind ingeschreven zijn op een school. Uw kind is dan leerplichtig. Soms kunt u vrijstelling aanvragen. Dit moet u vóór 1 juli doen, bij de leerplichtambtenaar.  De leerplichtambtenaar werkt voor de gemeente. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen naar school gaan. De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar.  Voorbeelden wanneer u de vrijstelling kunt krijgen: 

een stoornis of ziekte

Heeft uw kind psychische klachten, zoals autisme of een depressie? Of is uw kind heel ziek? En kan uw kind daarom niet naar school? Dan kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. De eigen arts van uw kind mag deze verklaring niet maken.

Artikel 5 onder a Leerplichtwet 1969

Geloofsovertuiging

Past de school bij u in de buurt niet bij uw manier van leven of uw geloof? Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen bij uw gemeente.

Artikel 5 onder b Leerplichtwet 1969

School in het buitenland

Woont u in Nederland, maar gaat uw kind in het buitenland naar school? Bijvoorbeeld omdat u bij de grens met België woont. Dan moet u vrijstelling aanvragen voor inschrijving bij een Nederlandse school. Dit moet u ieder jaar opnieuw doen. U moet dan bewijzen dat uw kind naar een buitenlandse school gaat.

Artikel 5 onder c Leerplichtwet 1969

Trekkend bestaan

Werkt u op de kermis of bij het circus? Dan kan uw kind soms een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht krijgen. 

Artikel 5a Leerplichtwet 1969

Vervangende leerplicht

14 en 15 jarige jongere

Als een jongere de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt en niet geschikt is voor volledig dagonderwijs, kunt u voor de jongere vervangende leerplicht aanvragen. Dit betekent dat er naast de onderwijstijd ook een praktijkcomponent in het onderwijsprogramma is opgenomen. De praktijktijd bestaat uit licht werk naast en in samenhang met het onderwijs.
De vervangende leerplicht verlenen wij voor max. 1 jaar. Ieder jaar moeten we de vervangende leerplicht opnieuw beoordelen. U moet jaarlijks een nieuwe aanvraag indienen.

Artikel 3a Leerplichtwet 1969

Laatste schooljaar

In het laatste schooljaar kunt u vervangende leerplicht aanvragen, waarbij de jongere ingeschreven wordt aan een instelling voor beroepsonderwijs. De instelling waar de jongere ingeschreven wil worden, maakt een plan van aanpak. In dat plan van aanpak staan onderwijs- en vormingsdoelen. Het begeleidingsprogramma bevat een praktijkcomponent die uit licht werk bestaat. Dit werk wordt naast het onderwijs, maar niet in samenhang met het onderwijs verricht.

Voor deze vervangende leerplicht kunt u geen verlenging aanvragen. Deze vervangende leerplicht is alleen voor het laatste schooljaar van de leerplicht aan te vragen.

Artikel 3b Leerplichtwet 1969

Op andere wijze onderwijs

U kunt voor uw kind dat 16 jaar of ouder is een vrijstelling aanvragen van de inschrijf-en bezoekplicht, als u kunt aantonen dat uw kind op andere wijze voldoende onderwijs geniet. Onder ‘voldoende onderwijs’ wordt meestal verstaan dat het onderwijs streeft naar een zogenaamde startkwalificatie. Het betreft hier bijvoorbeeld jongeren die kunnen gaan werken en intern een bedrijfsopleiding volgen die kan leiden tot een startkwalificatie.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Klik op een gemeente
en vind de contactpersonen van die gemeente